MADDE 1 - Giriş İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar eniyitamir.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden teklif talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. Eniyitamir.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Eniyitamir.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. MADDE 2 – TANIMLAR: İşbu Sözleşme metni içerisinde; a) “eniyitamir.com” ……….ŞİRKET İSMİ Anonim Şirketi’ni, b) “Web Sitesi” http://eniyitamir.com internet sitesini, c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri, d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı, e) “Son kullanıcı” Web Sitesi üzerinden teklif talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı, f) “üye işyeri” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve Üye İşyeri sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi ( Üye tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım üye işyeri adına izmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.), g)Onaysız üye işyeri; en iyi tamir.com da bilgileri bulunan firma ile eniyitamir.com arasında hiçbir sözleşme bulunmamaktadır. Uyuşmazlık durumunda eniyitamir.com sorumlu değildir. Onaysız İşyeri bilgilerinin sistemden kaldırılması için mail adresine talepte bulunması gerekmektedir. Onaylı üye işyeri ; eniyitamir.com tarafından üyelik sistemi ile kazanılmış sistemimize kayıtlı üye işyeridir. Aynı zamanda sistem üzerinden hizmet alanı dahilinde teklif vererek kullanabilir. ğ) “Teklif talebi” son kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Üye işyerinden Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından eniyitamir.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Üye işyerine hizmet yönlendirilmesi talebini, h) Teklif alma – teklif verme işlemleri eniyitamir.com tarafından son kullanıcının teklif talebi oluşturularak üye işyerlerinden istedikleri fiyat talebidir. Değerlendirme ve üye işyeri seçimi son kullanıcıdadır. ı) “Anlaşmaya Varılmış İş” Üye işyeri tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in son kullanıcı tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Rezervasyon Sistemi üzerinden Teklif Talebi’nin onaylanması, j) “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Son kullanıcının , teklif talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine üye işyeri yönlendirilmesini talep edeceği sistemi, k) “Online Ödeme Sistemi” Son kullanıcının Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Üye işyerinin eniyitamir.com a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, eniyitamir.com veya eniyitamir.com un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Son kullanıcıdan tahsilini sağlayan sistemi, i) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder. MADDE 3–ENİYİTAMİR.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER Eniyitamir.com, Üye işyeri ve son kullanıcının içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya teklif talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Eniyitamir.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. MADDE 4 – KULLANIM ŞARTLARI Üyelik Sistemi • Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla teklif talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Eniyitamir.com , bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Eniyitamir.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir. • Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Hizmet Talebi Oluşturulması • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir teklif talebi oluşturabilir. • Geçerli bir teklif talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir. • Eniyitamir.com, teklif talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak teklif talebinin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Son kullanıcıya aittir. Rezervasyon Sistemi • Eniyitamir.com, niteliğine göre bazı hizmetler için son kullanıcının belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik üye işyeri yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar. • Rezervasyon sistemine tabi hizmetlerde, son kullanıcı ilgili ödemeyi yaparak teklif talebini onaylar. Son kullanıcı rezervasyon gününden[1] gün önce kendisine yönlendirilen Üye işyeri detaylarını talep detay sayfasından görüntüleyebilir. Son kullanıcı , kendisine yönlendirilen Üye işyerini kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce destek@eniyitamir.com adresine e-posta göndererek üye işyerinin değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Üye İşyeri kabul edilmiş sayılır. Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları • Son Kullanıcı , onayladığı teklif talebini rezervasyon saatinden 24 saat öncesine kadar destek@eniyitamir.com adresine e-mail göndererek gün veya saatini değiştirebilir veya iptal edebilir. • İş iptali, Web Sitesi üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz. ÜYE İŞYERİ OLUŞTURMA • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye İşyeri Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Üye İşyeri sıfatı kazanabilir. • Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır. • Üye İşyeri ile ilgili şartlar ve Üye İşyerinin yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye İşyeri Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Son kullanıcıya iletmek Üye işyerinin sorumluluğundadır. En iyitamir.com un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Teklif • Üye işyeri , kendisine gönderilen bir teklif talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, teklif talebinde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Son kullanıcı tarafından kabul edilen Teklif’tir. • Teklif sunumu, Son kullanıcı tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Son kullanıcı ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Üye işyeri ’nin ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir. • Rezervasyon Sistemi haricinde, onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Son kullanıcı ile üye işyeri tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir teklif talebine ilişkin olarak eniyitamir.com a bildirilmeksizin, eniyitamir.com a aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği eniyitamir.com tarafından tespit edilirse, eniyitamir.com sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon üye işyeri tarafından eniyitamir.com a ödenir. • Verilen Teklifler üye işyerleri tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Üye İşyerinin belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden eniyitamir.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği • Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde eniyitamir.com sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili üye işyerine veya son kullanıcıya aittir. • Meslek Profilleri, teklif talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili üye işyeri ve son kullanıcıya ait olup eniyitamir.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödeme: • Son kullanıcılar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Üye işyerine doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. • Üye İşyeri , Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında eniyitamir.com a bildirmiş olduğu Teklif üzerinden Son kullanıcıdan tahsil eder. • Online Ödeme Sistemi’ne eniyitamir.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracılı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile son kullanıcı ve üye işyeri arasındaki ilişki eniyitamir.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir. • Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili üye işyeri tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler eniyitamir.com’dan talep edilemeyecek olup eniyitamir.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için üye işyerlerine fatura kesmekle yükümlüdür. • Son kullanıcıların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda eniyitamir.com , son kullanıcılar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Eniyitamir.com’un , Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili son kullanıcıya eksik veya kusurlu ifası, teklif talebine uygun üye işyeri bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın üye işyerine iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili teklif talebini iptal etmek hakkı saklıdır. • Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde eniyitamir.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir. Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması • Son kullanıcı , hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, Üye İşyeriVeren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [destek@eniyitamir.com ] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir. • Hizmet Bedeli İadesi Üye İşyeri tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli eniyitamir.com dan talep edilemez. Eniyitamir.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir: o Teklif Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; o Teklif talebinin ilgili Üye İşyerine iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali; o Üye İşyerinin edimi ifa etmediği veya Teklif’in Son kullanıcı tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali; o Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır. • Eniyitamir.com Üye İşyeri ve Son Kullanıcı arasında ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. • Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Üye İşyeri tarafından doğrudan yapılmaktadır. • Eniyitamir.com , Üye İşyeri ve Son kullanıcılar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı • Eniyitamir.com un son kullanıcı ile üye işyeri arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Eniyitamir.com son kullanıcı ve üye işyeri arasında uyum olacağını veya son kullanıcının bölgesinde, son kullanıcının işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir üye işyeri bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Son kullanıcılar , üye işyeri hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. • Web Sitesi aracılığı ile üye işyerlerinden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk üye işyerlerine aittir. Eniyitamir.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz. • Eniyitamir.com , üye işyerini veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Eniyitamir.com Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla üye işyerleri arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı üye işyerlerini çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, eniyitamir.com un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir. • Eniyitamir.com , Üye işyeri veson kullanıcı arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, üye işyerinin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda son kullanıcı veya 3. kişilere vereceği zararlardan eniyitamir.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. • Eniyitamir.com , Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Üye İşyerlerinin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Son kullanıcılara uygun olan üye işyeri profillerini yönlendirir. Eniyitamir.com yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir. • Eniyitamir.com , üye işyerlerinin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Eniyitamir.com , Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili üye işyerleri ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu üye işyeri tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Eniyitamir.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Üye işyerinin gelecekteki davranışlarını belirlemez. • Rezervasyon Sisteminde son kullanıcıdan veya üye işyerinden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde son kullanıcının adreste bulunmaması, üye işyerinin ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi vb.) dolayı eniyitamir.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Eniyitamir.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı üye işyerine veya son kullanıcıya herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir. • Üye işyeri tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu üye işyeri tarafından taahhüt edilmektedir, eniyitamir.com un hiçbir sorumluluğu bulunmaz. • Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk üye işyerine ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk üye işyerine aittir. Eniyitamir.com un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Üye işyerlerine aittir. • Eniyitamir.com son kullanıcıya ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da son kullanıcının söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir. • Üye işyeri ile son kullanıcı arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Eniyitamir.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Eniyitamir.com , Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir. • Eniyitamir.com , sisteminde kayıtlı son kullanıcıların isim, adres ve telefon numarasının Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak üye işyerleri ile paylaşılmasından dolayı son kullanıcı ve üye işyerleri arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. • Sonkullanıcı bilgileri eniyitamir.com tarafından üye işyeri ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin üye işyeritarafından ayrıca son kullanıcının onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya son kullanıcı ile üye işyerleri arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. • Eniyitamir.com ile üye işyeri arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. Son Kullanıcının Yükümlülükleri • Son kullanıcının işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Son kulanıcıya aittir. • Son kullanıcı , teklif talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde üye işyerine ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. • Son kullanıcı , bir üye işyerinin Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi'nde teklif talebini onayladığında, üye işyerine verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder. • Son kullanıcı , Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Teklif talebine ilişkin olarak eniyitamir.com’un bilgisi dahilinde olmaksızın, eniyitamir.com u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Üyeİşyeri ile iletişime geçmeyecektir. • Son kullanıcı , Üye İşyeri ile yaptığı sözleşmede, eniyitamir.com un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. • Son kullanıcı ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda eniyitamir.com u bilgilendirmeyi kabul eder. • Son kullanıcı , kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, eniyitamir.com un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan eniyitamir.com sorumlu değildir. • Son kullanıcı , hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, eniyitamir.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur. Eniyitamir.com a Verilen Yetkiler • Eniyitamir.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak eniyitamir.com a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle eniyitamir.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. • eniyitamir.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran son kullanıcı ve üye işyeri işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle eniyitamir.com un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. • Eniyitamir.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında teklif talebini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir. •Eniyitamir.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Eniyitamir.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler eniyitamir.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez. • Eniyitamir.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@eniyitamir.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir. • Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde eniyitamir.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, eniyitamir.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar. • Kullanıcılardan üye işyerine ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Üye İşyeri tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Eniyitamir.com un söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Eniyitamir.com , önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. • Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, eniyitamir.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir. • Son kullanıcı ve üye işyeri , Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, eniyitamir.com tarafından yayınlanmış olması üye işyeri veson kullanıcının sorumluluğunu kaldırmamaktadır. • Eniyitamir.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar. • Eniyitamir.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir. • Eniyitamir.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir. TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar) Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. Web Sitesi İçeriği Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, (a) Eniyitamir.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve (b) Eniyitamir.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. Sorumluluk Sınırlamaları • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Eniyitamir.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir. • Eniyitamir.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir. • Eniyitamir.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. • Eniyitamir.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir üye işyerinin verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir son kullanıcının verilen hizmet karşılığında üye işyerine ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı Politikası • Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Eniyitamir.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır. • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Eniyitamir.com a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır. • Eniyitamir.com a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Eniyitamir.com a aittir. Avokado söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Eniyitamir.com , kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. Web Sitesi Üzerindeki İçerik • Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Eniyitamir.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez. • Web Sitesi Eniyitamir.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Eniyitamir.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Eniyitamir.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren; • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Yakası(Kartal) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ • Eniyitamir.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır. • Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Eniyitamir.com’nun ticari defter ve kayıtları ile Eniyitamir.com sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ • Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Eniyitamir.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Eniyitamir.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir. • Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. MADDE 9 – YÜRÜRLÜK Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Avokado tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.